Door 2 december 2014

Steeds meer artsen ondertekenen de straling-brief van Mens en Spirit aan de minister

De originele brief verzonden op 29 oktober 2014 kunt u hier als PDF downloaden (onder constructie).

Hieronder leest u de tekst van deze brief, en alle ondertekeningen tot op heden.

Artsen die de brief willen mede-ondertekenen, kunnen zich vervoegen tot Alja Hoeksema: alja.hoeksema@mensenspirit.nl

Het antwoord van de minister op deze brief vindt u via dit artikel.


 

Betreft: Advies Gezondheidsraad over toepassing van ALARA principe (As Low As Reasonably Achievable) met betrekking tot radiofrequente telecommunicatiesignalen.

Hooggeachte mevrouw Mansveld,

In uw brief d.d. 19 augustus 2013 waarin u, mede namens de Minister van Economische Zaken, reageert op het advies van de Gezondheidsraad stelt u dat de internationale blootstellingslimieten van de ICNIRP leidend zijn voor uw beleid en dat er geen aanwijzingen zijn dat deze limieten in het dagelijks leven worden overschreden.

U meldt dat mobiele telefoons behoren te voldoen aan Europese productnormen die zijn gebaseerd op de internationale aanbevelingen van de ICNIRP en dat uit metingen van het Agentschap Telecom blijkt dat aan deze productnormen wordt voldaan.

Eveneens blijkt uit de algemene jaarlijkse metingen van het Agentschap Telecom dat de gestelde normen niet overschreden worden.

Graag maken wij u erop attent dat de genoemde normen van de ICNIRP maximum blootstellingslimieten zijn. Uw beslissing om uw beleid ongewijzigd te laten houdt in dat van overheidswege niets ondernomen wordt totdat deze maximale normen worden overschreden. Dit is echter in strijd met het advies van de Gezondheidsraad die adviseert om te streven naar een minimale blootstelling van de bevolking. Een minimale blootstelling zal nooit gerealiseerd worden door te wachten tot de maximale blootstellingslimiet is bereikt.

Het uitgangspunt van het ALARA principe is dat er geen veilige norm is voor blootstelling; met andere woorden elke blootstelling heeft een effect. De intensiteit van de blootstelling, de duur ervan en onder andere de individuele conditie bepalen in hoeverre de blootstelling daadwerkelijk resulteert in schadelijke gezondheidseffecten. Maar ondanks dat de effecten per persoon kunnen verschillen wordt er gestreefd naar een minimale blootstelling van de bevolking. Dat is wat de Gezondheidsraad u nu adviseert met betrekking tot radiofrequente telecommunicatiesignalen.

U stelt in uw reactie op het advies van de Gezondheidsraad dat de mogelijke lange termijneffecten te zeer onzeker zouden zijn om in de keuzevrijheid van mensen in te moeten grijpen. Daarmee suggereert u dat u met het huidige beleid niet ingrijpt in de keuzevrijheid van mensen. Wij willen dit graag relativeren en maken u attent op het feit dat er tegenwoordig in Nederland geen keuzevrijheid meer is om aan het maatschappelijk leven deel te nemen zonder blootgesteld te worden aan radiofrequente telecommunicatiesignalen.

Wij herinneren u eraan dat de bevolking conform art. 10 en 11 van de Nederlandse Grondwet recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en een ieder recht heeft op onaantastbaarheid van zijn lichaam. De overheid hoort conform art. 21 zorg te dragen voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Conform art. 22 heeft de overheid de plicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid.

Wij verzoeken u daarom met klem om;

  • Het advies van de Gezondheidsraad op te volgen en uw beleid te wijzigen door actief te streven naar een minimale blootstelling van de bevolking conform het ALARA principe. U kunt hierbij tevens gebruik maken van de aanbevelingen van de Raad van Europa uit 2011 en het Europese Parlement uit 2009 waarin wordt aangedrongen op lagere blootstellingslimieten o.a. door het verwijderen van draadloze toepassingen zoals WiFi, Wlan, DECT en mobiele telefoons uit scholen en het organiseren van landelijke voorlichtingsbijeenkomsten over hoe blootstelling te verminderen. (1, 2)
  • Elektrogevoeligheid te erkennen als reële gezondheidsklacht conform het Kennisbericht Elektrogevoeligheid uit 2012, van het Kennisplatform EMV en Gezondheid, en maatregelen te treffen ter bescherming van deze groep mensen omdat het beperken van de blootstelling leidt tot vermindering van de klachten. (3)
  • Landelijke bijscholing van GGD-en, huisartsen en hulpverleners te organiseren op basis van het Kennisbericht Elektrogevoeligheid van het Kennisplatform EMV en Gezondheid.
  • Zolang er internationaal geen wetenschappelijke overeenstemming is over de effecten van radiofrequente telecommunicatiesignalen, wat op dit moment het geval is, geen conclusies te trekken over de veiligheid ervan.
  • Alle aspecten die betrekking hebben op de volksgezondheid in relatie tot deze technologie, zoals voorlichting, onder te brengen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij de invulling van dit nieuwe beleid zijn wij u graag van dienst.

Hoogachtend,

Alja S. Hoeksema Partij voor Mens en Spirit www.mensenspirit.nl

Mw. A.M.L. van Mensvoort namens 5.204 ondertekenaars van www.verminder-electrosmog.nl

Mw. drs. B. de Jong heeft gekozen voor emigratie naar vrijwel EMV-vrije leefomgeving

Drs. ing. J.G. van Gils Docent van o.a. natuurkunde, wiskunde www.stralingsrisicos.nl

Peter van der Vleuten Voorzitter Stichting Kennisplatform Elektromagnetische straling,

Dr. L. Vriens Natuurkundige www.stopumts.nl

Ir. L.F Bervoets Partij Bervoets www.dichterbijdemens.nl

N. van Amstel Arts www.amstelhoef.nl

J.W. van Straten Arts www.v-straten.nl

 Arts

 Arts

 Arts

 Arts

W.J.J.M. Wingen Arts, Anesthesist n.p. www.vitavero.nl

 Arts Homeopathie, Cellulaire Geneeskunde en NES

 Arts

Mw. P. Sligcher Arts

Mw. G.M. van den Berg Arts www.homeopathieamsterdamnoord.nl

Huib Wijtenburg Arts

Mw. A.M.H. Ewalts Arts voor Integrale Geneeskunde, specialisaties natuur- en orthomoleculaire

Ed Brink Arts voor Homeopathie en Bioresonantietherapie www.centaurea.nl

 Arts voor Homeopathie, Natuurgeneeskunde en Dianetica sinds 1986

 Arts voor Integrale Geneeskunde

Mw. D.G. Rebel Arts voor Homeopathie, Huizen

J.F. van Waning Arts CAM, verslavingsarts KNMG

G.F. Wiringa Arts, Medisch bioloog

www.stik-ems.org

geneeskunde www.gezondheidscentrumvitavi.nl

Mw. drs. M-C Klompenhouwer Arts

Mw. C.N.M. Leijnen-de Bont Arts, Acupuncturist

Dirk van Lith MD, MPH, DTM&H Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropische Geneeskunde

Mw. J. Wurfbain-Tijs Arts

H.N.B. Arts

Roger Crijns Arts in Antroposofische en Trignosofische Geneeswijze www.rogercrijns.nl

M.D.S. Arts, gespecialiseerd in Homeopathie

Richard Starmans Arts, Huis ter Heide (Ut) www.praktijkstarmans.nl

 Arts

 Arts, Bunnik

Mw. drs. L. Adriaansens Huisarts, Breda

R. Swagemakers Arts

Marian Rappoldt Arts, Stiens

 Natuurgeneeskundig therapeut

Mw. drs. D. Grose Biochemicus en Natuurgeneeskundig therapeut

Martin Dicke Apotheker www.hahnemann.nl

P.T. Peeters Tandarts www.ptpraktijk.tandartsennet.nl

Drs. E.J.L de Wilde Tandarts, Acupuncturist www.praktijkdewilde.nl

A.J.M. Heintzberger Tandarts, Acupuncturist, specialisatie: energetisch meten van electrosmog

Dr. D. de Haas Tandarts, specialist Acupunctuur

Alice Lentjes Stralings- en ervaringsdeskundige

 Radiozendamateur

Mw. C. Schooneveld www.SchooneveldAdvies.nl

Mw. drs. P. Struyken

Ruud Boukema Nieuwerkerk a.d. Ijssel

(AIGT)

 = Niet bevestigd dat naam getoond mag worden of wordt op verzoek niet getoond.

Toegevoegd na 29 oktober 2014:

Drs. J. van Ditmarsch Huisarts

M.G. Klatte Arts, Den Haag

W. Kim Tandarts, Acupuncturist www.praktijkkim.nl

J.J.M. Cuijpers Tandarts www.bio-aemondzorg.nl

Mw. dr . K. Mostard Medisch bioloog

Drs. Y.A. Siem-Slegers

S.W. Siem-Slegers Therapeut

J.J.P.M.A. Bodde Therapeut, Coach

Francis van Dijk Therapeut

Mw. A.J. Bohncke

Judith Jobse Stralings- en ervaringsdeskundige

Mirjam Jobse Jeugdverpleegkundige

Kees van Boxtel

Mw. Schellekens Huisarts, Culemborg

Hr. J.P. Geelhoed Verpleegkundige

Mw. drs. M.C. Geelhoed-Ooschot Maatschappelijk werkster, Sociaal wetenschapper

Mw. J.F Smit Zeer elektrogevoelig

Mw. J.M.C.E. van Antwerpen

Ellen Harmsma Amsterdam

Ing. Charles Claessens www.milieuziektes.nl

https://sites.google.com/site/wifivluchteling

BoukjeBarbara Rolsma www.helianth.com

Edo Hulsebos Sr. Design Engineer, natuurkundige, elektrogevoelig

Sanne Wilms Zeer elektrogevoelig, gaat emigreren vanwege te grote blootstelling aan EMV

Peter Lentjes Innovatie adviseur, Ruurlo

Maya Thierens Arts

Posted in: Gezondheid

Comments are closed.