Door 9 september 2012 1 Comments

Politiek en integriteit

We leven in een tijd met meerdere crises die gelijktijdig onze aandacht vragen: schuldencrisis, ecologische crisis, sociale crisis, economische crisis, om er een paar te noemen. Een crisis vraagt erom de meest diepliggende oorzaak ervan te ontdekken en daarop passende antwoorden en oplossingen te vinden. De oplossingen die ik van de huidige politici zie, zijn helaas slechts gericht op het bestrijden van de symptomen en laten de oorzaak voortbestaan. De kernoorzaak is dat er voornamelijk vanuit afscheiding naar de wereld wordt gekeken in plaats vanuit een besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Alle genoemde crises kunnen worden teruggevoerd op deze ene oorzaak. Problemen kunnen niet worden opgelost met hetzelfde bewustzijn als waardoor ze zijn ontstaan, wist Einstein al.

Wat is integriteit, welk denksysteem is nodig en hoe ziet er integere politiek in de praktijk eruit?

Betekenis van integriteit
De oorspronkelijke betekenis van integriteit is heel en ongeschonden. Het is ook gerelateerd aan deugden zoals eerlijkheid, betrouwbaarheid en het gebruiken van je morele kompas. Dit is de individuele dimensie. De collectieve dimensie heeft te maken met sociale interactie, impliciete regels, rolmodellen, expliciete procedures en beheersmaatregelen, gemeenschap, ecologie en de wereld als geheel. Dit alles is gebaseerd op individuele en gedeelde waarden, principes en mentale modellen, met andere woorden het persoonlijke en collectieve paradigma. Integriteit in praktijk brengen betekent in contact staan met wijsheid (hart) en essentie (geest van de wet i.p.v. de letter) en daardoor dus verder gaan dan kennis (hoofd) en voldoen aan regels. Integriteit betekent in praktijk ook verantwoordelijkheid nemen, openheid, transparantie en dialoog.

Denksysteem van eenheid en verbondenheid
De bron voor integer handelen is een denksysteem van eenheid en onderlinge verbondenheid in plaats van een denksysteem van ego en afscheiding. Het denksysteem bepaalt de zuiverheid van de intentie achter politieke doelen die worden gesteld en politieke keuzes die worden gemaakt. Zo is het de diepste, vaak onbewuste, intentie die de eindresultaten en effecten van keuzes bepaalt. Voor het oplossen van de crises is het noodzakelijk om naar het onderliggende bewustzijn te kijken.

Een effectief antwoord voor alle benoemde crises vereist bewustzijn van eenheid en onderlinge verbondenheid. Dit is het bewustzijn dat Partij voor Mens en Spirit inbrengt en dat zichtbaar is in haar korte en lange termijn oplossingen, in haar transparantie, in haar interactie en in haar eerlijkheid. Om met Jungiaanse psychologie te spreken, komt integriteit voort uit het (verbonden) Zelf en niet uit de lagen van conditionering in persona en schaduw. De verdeel-en-heers-politiek die we alom zien in de huidige polariserende politiek komt voort uit het niet-verbonden zelf (schaduw en persona). Anders gezegd komt oude politiek voort uit angst terwijl verbindende politiek voort komt uit liefde en verbondenheid.

Een verbindende politicus heeft het onderscheidingsvermogen ontwikkeld om te bepalen uit welk deel van zijn persoonlijkheid gedachten en impulsen voortkomen.  Hij kiest bewust om alleen de impulsen vanuit verbondenheid te volgen en hierdoor integriteit in de praktijk te brengen. Een integere beslissing kenmerkt zich doordat de effecten van een beslissing goed uitpakken voor het geheel en niet ten koste gaan van mens, dier, milieu, natuur. Zo’n beslissing overstijgt ook de belangen van Nederland want de wereld als geheel wordt in het vizier gehouden. We zien nog te weinig van deze authentieke en dienende vorm van politiek bedrijven.

Een proces van voortdurende persoonlijke ontwikkeling ligt aan de basis van het ontwikkelen van het onderscheidingsvermogen dat nodig is om op deze manier te kunnen functioneren. Een fractie van een seconde kan dan genoeg zijn om een impuls te volgen of niet.

Hoe brengt MenS integriteit in praktijk?
De opvatting dat politiek niet zonder compromissen kan, daagt MenS uit door te stellen dat er toe moet worden gewerkt naar een combinatie van het beste van twee standpunten in plaats van een compromis waar niemand tevreden mee is. Uitgangspunt hiervoor is dat de effecten van de oplossing ten goede komen aan het geheel, of in ieder geval aan een zo groot mogelijke groep binnen de samenleving en dat eventuele onvermijdbare nadelige gevolgen op een eerlijke manier worden gecompenseerd. Het terugdraaien van historisch gegroeide voorkeursbehandelingen en privileges komt neer op het herstellen van integriteit en zal daarom niet voor compensatie in aanmerking komen. Enkele voorbeelden om dit concreet te maken:

Het huidige banksysteem gebaseerd op schuld in combinatie met rente is goedgekeurd en wordt in stand gehouden door zittende politici terwijl het ten koste gaat van de samenleving. Daarom introduceert MenS een banksysteem van de mensen voor de mensen. MenS draait de privileges, zoals recht op geldschepping, terug en geeft hiervoor geen compensatie.

Het huidige zorgsysteem heeft niet meer de gezondheid van de mensen in onze samenleving als uitgangspunt. Marktwerking heeft stijgende kosten en verkeerde prioriteiten tot gevolg. Het werkt focus op geldelijk gewin en fraude in de hand. Dit gaat ten koste van de samenleving en is dus niet integer. Terugdraaien van marktwerking, dominantie van de farmaceutische industrie aan banden leggen en bevorderen van gezondheidswinst belonen, zijn integere oplossingen die ten goede komen aan de samenleving.

Het speculeren met financiële producten door woningbouwcorporaties en gedwongen verkopen van huizen door banken aan handelaren gaan ten koste van de belangen van huurders en woningeigenaren in moeilijke situaties. Dat is niet integer. Het opkopen van deze huizen door woningbouwcorporaties tegen een faire prijs en verbieden van speculatie komt ten goede aan de samenleving en herstelt wat fout is gegaan.

Economie om de economie met als doel om als maar te groeien en winsten te maximaliseren maakt dat we het gewoon zijn gaan vinden om te produceren ten koste van:

 • het vermogen van de aarde om ons te blijven ondersteunen,
 • het milieu door toepassing van giffen die ook de gezondheid van mens en dier aantasten,
 • de gemeenschap door mensen te ontslaan in ruil voor goedkopere productie elders, waar lagere sociale voorzieningen zijn en zo de kosten voor werkloosheidsuitkeringen ten laste van de gemeenschap te brengen.

Dit is niet integer en MenS vervangt dit door een goede afstemming tussen productie en consumptie waarbij marketingkosten niet meer nodig zijn en verspilling door productie van onnodige goederen wordt voorkomen. Door brede toepassing van permacultuur ontstaan harmonieuze productiemethoden die afgestemd zijn op de lokale omstandigheden en die versterkend in plaats van verzwakkend zijn. Door deze biologische productie zonder giffen krijgen we gezond voedsel en water als basis voor een langdurige goede gezondheid. Via een nieuw belastingsysteem, waardoor arbeid goedkoper wordt, is het lonend om in Nederland te produceren. Dit schept werkgelegenheid waardoor iedereen een bijdrage kan leveren in overeenstemming met zijn capaciteiten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit het partijprogramma van MenS. Kies op 12 september voor een integere samenleving en integere politiek. Kies Partij voor Mens en Spirit: omdat integriteit kan en omdat integriteit moet. Voor onze huidige en toekomstige generaties.

Leo Sonneveld, kandidaat Tweede Kamer-verkiezingen voor Partij voor Mens en Spirit, plaats 2.

Meer lezen over de ideeën van MenS met betrekking tot deze materie? Lees dan ook onze kernvisie en onze speerpunten.

Youtube: Leo Sonneveld over politieke verandering en directe democratie

Posted in: Democratisering

1 Comment on "Politiek en integriteit"

Trackback | Comments RSS Feed

 1. sace9991 schreef:

  verandering en directe democratie

  dat is wat ik helder met je meezie , Leo

  het p woord zou ik hier niet gebruiken …
  het is immers de rode lap op de stier die zich nog meer verzet en onsoortig wordt …

  onsoortig , een woord dat mijn vader wel eens gebruikte ..
  tja .. beetje sentiment mag wel naar iemand die je op de aarde zette ..
  hij is al ruim 24 jaar “elders”

  met een begrip als Mens imn je vaandel heb je het daarover: we zijn van eenzelfde soort wezens: soortig !

  graag nodig jik je uit het thema dat je hier aansnijdt nog eens te belichten met de mozaieke wijze van afstemming te voelen ..

  S’

  rec(h)te democratie kan best wel link zijn, nl. en ver-in-linkend ..

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.