Beleid en verantwoording

ANBI
Partij voor Mens en Spirit is een vereniging die beschikt over een ANBI-registratie. Het RSIN of fiscaalnummer ANBI is 819156553. Door de ANBI-registratie zijn donaties aftrekbaar van de inkomstenbelasting.


Beleid- en ontwikkelplan

Beleid- en ontwikkelplan voor de organisatie MenS over de periode 2014-2030 t.b.v. ANBI beleid.

Wat: per 2015 staat MenS als een huis om een gezond en vervullend leven voor iedereen mogelijk te maken per 2030.

Hoe: de MenS organisatie, de MenSwerkers, en dat wat we met elkaar creëren is van zodanige kwaliteit dat alle belanghebbenden hier blij van worden. Processen zijn helder, MenSwerkers zijn bevlogen en professioneel op hun MenStaak berekend. MenS is een leuke, lerende en liefdevolle organisatie die klaar is om de samenleving te dienen op landelijke schaal vanaf 2017 of zoveel eerder als de Tweede Kamer verkiezingen zullen worden gehouden.

Binnen iedere kring van het organogram werkt een team, worden tesamen met andere kringen activiteiten gepland, ontwikkeld en uitgevoerd om de doelstellingen van de vereniging te realiseren. Periodiek wordt vastgesteld of de doelstellingen worden gerealiseerd en wordt zo nodig bijgestuurd.

Het beleidsplan hebben wij samenhangend schematisch weergegeven in onderstaande ontwikkelkaart. Hier onderscheiden wij de volgende resultaten:

  • Benoemen en managen van benodigde processen om tot het gewenste resultaat te komen (proces management)
  • MenS-gerelateerde doelen/resultaten (mensen)
  • Inhoudelijke doelen/resultaten (inhoud)

Deze systematiek gebruiken wij ook om de transitie per inhoudelijk thema, in de tijd gezien, zichtbaar, concreet en haalbaar te maken.

 

Beloning- en vergoedingsbeleid

Algemeen
Partij voor Mens en Spirit werkt met een bestuur en vele vrijwilligers.

Vergoeding voor inzet
Zowel het bestuur als de andere vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun inzet voor de partij.

Gemaakte kosten
Het uitgangspunt is dat gemaakte kosten door bestuursleden of vrijwilligers zelf gedragen worden en dus niet voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij die zo omvangrijk zijn dat dit redelijkerwijs niet gevraagd kan worden (dit ter beoordeling van het bestuur i.s.m. de centrale kring). Dit kunnen reiskosten zijn, aanschaf van middelen of op een andere manier gemaakte onkosten. Dit soort kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking, wanneer vooraf met het verantwoordelijke bestuurslid afspraken zijn gemaakt, die schriftelijk zijn vastgelegd en waarvoor tevens een budget is vastgelegd (goedgekeurd door de ledenvergadering). Wanneer een bestuurslid dit soort kosten declareert dient een ander bestuurslid deze declaratie mede te ondertekenen. Reiskosten worden vergoed op basis van de standaard reiskostenvergoeding, waarbij de meest efficiënte reiswijze wordt vergoed. Alle kostendeclaraties dienen te worden voorzien van een bewijs van betaling, zoals facturen, bonnetjes, e.d. Zonder bewijsstukken zal niet tot vergoeding worden overgegaan.


Jaarverslagen (inclusief financiële verantwoording)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

  • volgt binnenkort