Door 2 december 2014 2 Comments

Antwoord van de minister op onze ALARA brief

Geachte mevrouw Hoeksema,

Uw e-mail is door Informatie Rijksoverheid ter beantwoording doorgestuurd naar het ministerie van IenM. Hierbij geef ik u een reactie op uw e-mail.

Uw brief van 29 oktober 2014 over het toepassen van het ALARA principe met betrekking tot radiofrequente telecommunicatiesignalen (hierna EMV) heb ik ontvangen. U wijst er op dat de Europese productnormen die in acht worden genomen, maximale blootstellingslimieten aangeven en volgens u onvoldoende uitgaan van het ALARA principe. U stelt dat het rijksbeleid gericht moet zijn op het bereiken van het laagst mogelijke niveau van blootstelling aan EMV.
Het milieubeleid van het rijk is er op gericht om mogelijke nadelige effecten van bedrijfsactiviteiten voor de leefomgeving te beperken. In dat kader stimuleert het rijk onderzoek naar mogelijke nadelige effecten van EMV. Tot op heden zijn er onvoldoende aanwijzingen dat EMV in de leefomgeving gezondheidsklachten bij mensen kan veroorzaken. Er is daarom voor het rijk geen reden om overheidsmaatregelen te nemen om de gezondheid van mensen te beschermen tegen de blootstelling aan EMV in de leefomgeving. Hierdoor is er tevens onvoldoende reden om mensen op te roepen om hun blootstelling aan EMV zoveel mogelijk te beperken. Een eventuele oproep zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat de overheid blootstelling aan EMV beschouwt als een risico voor de gezondheid.
De Gezondheidsraad heeft mijn aandacht gevraagd voor het ALARA principe in het kader van de blootstelling aan EMV. Ik heb dit geïnterpreteerd als een appèl op burgers en bedrijven om de blootstelling aan EMV laag te houden. Het is inderdaad zo dat maximale blootstellingslimieten tot doel hebben die limiet niet te overschrijden. Dat laat onverlet dat het in het belang van burgers en bedrijven kan zijn om de blootstelling zo laag mogelijk te houden. In een geval als dit, waar onvoldoende reden is om overheidsmaatregelen te nemen, ligt het initiatief hiervoor bij de burgers en de bedrijven. Op de site van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid zijn suggesties beschikbaar hoe hieraan invulling kan worden gegeven.
Door onder andere de Gezondheidsraad wordt geconcludeerd na het bestuderen van alle beschikbare onderzoeken dat negatieve effecten op de gezondheid onder de bestaande blootstellingslimieten niet worden bevestigd. Daarom neem ik uw wensen om het milieubeleid met betrekking tot de blootstelling aan EMV aan te scherpen niet over. Door de beperkingen in de toegepaste onderzoekstechnieken kan echter niet worden uitgesloten dat gezondheidseffecten kunnen optreden die pas na langere tijd kunnen worden vastgesteld of die zeldzaam of minder ernstig zijn. Om hier duidelijkheid in te verkrijgen is onderzoek dat een langere periode omvat nodig. Het zal nog een aantal jaren duren voordat de eerste resultaten van een dergelijk onderzoek worden gepubliceerd.
De Tweede Kamer is geïnformeerd dat de suggestie m.b.t. het ALARA-principe om de blootstelling aan EMV zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden ook in het regulier overleg tussen het Ministerie van Economische Zaken met telecombedrijven zal worden geagendeerd. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek hebben de telecombedrijven aangegeven vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid het ALARA-principe al toe te passen. Daarnaast biedt ALARA ook bedrijfseconomische voordelen. Vanuit kostenoverwegingen wordt namelijk zoveel mogelijk energie bespaard door niet met hogere zendvermogens te werken dan strikt noodzakelijk is. In de praktijk is energieverbruik namelijk een belangrijke kostenpost. Een lager zendvermogen betekent in het algemeen ook een lagere blootstelling aan EMV.
Bovendien heeft een aantal telecomproviders uitgebreide informatie over het gebruik van mobiele telefonie en gezondheid op hun website staan.

Op basis van de huidige stand van zaken zijn er geen redenen om verantwoordelijkheden over te dragen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle benodigde kennis en informatie ten aanzien van gezondheidsaspecten en EMV zijn voorhanden bij het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. In het Kennisplatform bundelen gerenommeerde instellingen, waaronder de GGD’en, de kennis en kunde op dit terrein en biedt het een goede ingang voor voorlichting. Met de instelling van het Kennisplatform is ook aangegeven dat de gezondheidsaspecten worden herkend.
Het is de primaire bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de medische professionals om inhoudelijke afwegingen te maken ten aanzien van de gezondheidsklachten van patiënten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hierin geen rol.
Dit antwoord ontvangt u mede namens het ministerie van EZ en VWS. U zult van die ministeries geen separaat bericht ontvangen op uw gelijkluidende brieven.
Indien u op deze mail wilt reageren, dan kan dat niet via een reply, maar alleen via www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier. Wilt u dan eerdere correspondentie meezenden?

Met vriendelijke groet,
Directie Veiligheid en Risico’s

Lees de oorspronkelijke brief aan de minister.

Posted in: Gezondheid