Door 11 november 2012 1 Comments

Alternatief Belastingplan

Onlangs zijn gegevens van het (voorlopige) belastingplan van commissie Dijkhuizen en het regeerakkoord van kabinet Rutte II bekend gemaakt. Hier is, zoals te verwachten was, een groot aantal boze reacties op gekomen. Belastingplan Rutte II kost meer dan 100.000 banen, biedt geen oplossing voor de stijgende ziektekosten en levert geen bijdrage aan het oplossen van de problemen in de woningmarkt. In dit artikel wordt kort een plan beschreven wat meer dan 300.000 banen oplevert en tevens een bijdrage levert aan het oplossen van de problemen in de woningmarkt. Stijgende ziektekosten kunnen alleen effectief worden bestreden door preventie.

Plan Rutte II en Dijkhuizen
Bij belastingplan Rutte II wordt:
– de heffingskorting en de arbeidskorting met € 160 respectievelijk € 125 per jaar verhoogd,
– de zorgtoeslag afgeschaft,
– het tarief van de huidige tweede en derde belastingschijf verlaagd van 42% naar 37%,
– het tarief voor de topinkomens verlaagd van 52% naar 49%.
– een nieuwe nominale premie voor de ziektekostenverzekering van € 255 per jaar ingevoerd,
– inkomensafhankelijke premie van 11% voor de ziektekosten verzekering ingevoerd,
– het maximale percentage waarmee de kosten van de hypotheekrente mogen worden afgetrokken, verlaagd van 52% naar 38% in stapjes van 0,5% per jaar.

Bij het (voorlopige) belastingplan van commissie Dijkhuizen wordt aanvullend het tarief van de eerste belastingschijf verhoogd van 33% naar 37%. De eerste drie belastingschijven worden vervangen door één nieuwe schijf met een lengte van € 62.000 per jaar. Hierdoor valt 93% van de bevolking onder de nieuwe eerste belastingschijf en wordt 7% van de mensen met het nieuwe toptarief van 49% belast. Bij belastingplan Dijkhuizen wordt ook het tarief van de BTW verhoogd van 21% naar 23% en de zelfstandigenaftrek afgeschaft.

Alternatief plan
Bij ons alternatieve belastingplan worden de eerste drie belastingschijven met een tarief van 33% tot en met 42% vervangen door één nieuwe schijf met een tarief van 10%. De lengte van de nieuwe eerste schijf wordt € 75.000 per jaar (lengte van de huidige eerste drie schijven is € 56.000 per jaar). Hierdoor valt 98% van de bevolking onder de nieuwe eerste belastingschijf en wordt nog maar 2% van de mensen met het huidige toptarief van 52% belast.

Om dit mogelijk te maken worden de heffingskorting, arbeidskorting en de zorgtoeslag bijna volledig afgeschaft. Alleen het gedeelte voor de inkomensafhankelijke partner blijft nog bestaan. Het maximale percentage waarmee men de kosten van de hypotheekrente mag aftrekken, wordt verlaagd van 52% naar 38%. Daarnaast worden (bijna) alle aftrekposten afgeschaft, alleen de zelfstandigenaftrek blijft nog bestaan.

Om de netto-inkomenseffecten voor de verschillende inkomensgroepen binnen een sociaal aanvaardbare bandbreedte te houden en hierdoor voldoende draagvlak voor het hier nu voorliggende plan in de Tweede Kamer te kunnen krijgen, wordt de pensioenpremie die werkgevers nu betalen voor rekening van de werknemers gebracht. Ook de kosten voor de Ziektewet, Werkloosheidswet en Arbeidsongeschiktheidswet, voor het verzekeren van inkomen wat boven het wettelijk minimumloon uit komt, wordt voor rekening van de werknemers gebracht.

Voor de werkgevers worden de (sociale) lasten die nu boven op het loon worden betaald afgeschaft en vervangen door één nieuwe loonheffing voor werkgevers. (Gemiddeld) tarief voor deze nieuwe heffing is 28%. Dit is vergelijkbaar met de (sociale) lasten die werkgevers nu bovenop het loon betalen.

Aftrekbaarheid pensioenpremie
Bij belastingplan Dijkhuizen en Rutte II wordt de pensioenpremie over het inkomen wat boven de          € 62.000 respectievelijk € 100.000 per jaar uit komt niet meer aftrekbaar. Bij beide voorgenoemde plannen wordt het loonstrookje hierdoor extra ingewikkeld gemaakt. Bij ons alternatieve plan wordt de pensioenpremie in het geheel niet meer aftrekbaar. Hierdoor wordt het loonstrookje extra eenvoudig gemaakt.

Repareren koopkracht minimumloon
Alternatief voor het afschaffen van de zorgtoeslag en het invoeren van de inkomensafhankelijke premie voor de ziektekosten verzekering is de lonen één jaar met een vast bedrag per medewerker in plaats van een percentage van het loon te verhogen. Volgens het CPB heeft dit het minst nadelige effect op de economie en werkgelegenheid.
Alternatief is het wettelijk minimumloon eenmalig met 3% extra te verhogen. Hiermee draaien we de verlaging die in 1982 werd doorgevoerd terug. Deze maatregel kost volgens het CPB 30.000 banen. Dit is minder dan de meer dan 100.000 die belastingplan Rutte II kost.

In ons alternatieve belastingplan gaat het netto-minimumloon met 3% omlaag (zie bijlage). Ook dit kunnen we het beste repareren door de lonen één jaar met een vast bedrag per medeweker in plaats van een percentage van het loon te verhogen.

Levensloopspaarregeling
Als vervolgstap op het hierboven beschreven alternatieve belastingplan is het de bedoeling dat de premie voor ZW, WW, WAO en pensioen die voor rekening van de werknemers komen worden samengevoegd tot één nieuwe regeling, namelijk een Levensloopspaarregeling. Dit is een regeling waarbij men na een overgangsregeling een individueel recht op bouwt voor aanvullend inkomen bij de hiervoor genoemde fasen in het leven. De kosten voor de basis-inkomensverzekeringen (ZW, WW, WAO, ABW, AOW etc.) worden ook in de nieuwe situatie uit de publieke middelen betaald. Dit idee sluit aan op het plan van de VVD voor het invoeren van een Ministelsel bij de verkiezingen in 1994. Het is de bedoeling dat het voor werknemers verplicht wordt om aan de nieuwe levensloopspaarregeling mee te doen. Het advies voor zelfstandigen is om aan een vergelijkbare regeling mee te doen.

Woonspaarplan
Tot begin jaren negentig was het in Nederland normaal dat men een hypotheek kon nemen die maximaal maar 80% van de aanschafprijs van een woning was. In Denemarken, Duitsland en België etc. is dit nog steeds de norm. Mede als gevolg van het feit dat in Nederland deze norm is losgelaten, zijn de prijzen van woningen in ons land in 15 jaar tijd verdrievoudigd en zijn de verhoudingen in de woningmarkt helemaal scheefgegroeid. Een mogelijkheid om dit probleem voor een belangrijk deel op te lossen is het volgende:

Als vervolgstap op het hierboven beschreven plan voor het invoeren van een levensloopspaarregeling willen wij mensen stimuleren om hypotheekschuld versneld af te lossen tot 80% van de waarde van de woning vanuit het opgebouwde pensioenvermogen/levensloopspaarregeling. Om voldoende pensioen op te kunnen bouwen moeten mensen die pensioenvermogen/ levensloopspaarregeling ook als woonspaarplan gebruiken en gedurende hun hele arbeidzame leven ongeveer 2% van hun inkomen meer sparen dan als men hiervan geen gebruik zou maken.

Werkgelegenheid en inkomsten overheid
Volgens het CPB kost de stijging van de marginale lastendruk op arbeid in belastingplan Rutte II meer dan 100.000 banen. Op basis van doorrekenen met gegevens van wat in de literatuur over het rekenmodel MIMIC van het CPB beschikbaar is, levert ons alternatieve belastingplan meer dan 300.000 banen op. Hiermee compenseren we het verlies aan banen als gevolg van de huidige economische crisis. Als gevolg van dalingen van de kosten voor werkloosheidsuitkeringen en stijging van de belastinginkomsten voor de overheid, hoeft de overheid ook ca. € 12 miljard minder te bezuinigen.

Opbouw loonkosten

Hans van Steenbergen

Posted in: Economie

1 Comment on "Alternatief Belastingplan"

Trackback | Comments RSS Feed

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.